VIDEO

VIDEO

IFK Syllabus

10th Kyu IFK Syllabus – Front
10th Kyu IFK Syllabus – Side
9th Kyu IFK Syllabus – Front
9th Kyu IFK Syllabus – Side
8th Kyu IFK Syllabus – Front
8th Kyu IFK Syllabus – Side
7th Kyu IFK Syllabus – Front
7th Kyu IFK Syllabus – Side
6th Kyu Syllabus – Front
6th Kyu Syllabus – Side
5th Kyu Syllabus – Front
5th Kyu Syllabus – Side
4th Kyu Syllabus – Front
4th Kyu Syllabus – Side
3rd Kyu Syllabus – Front
3rd Kyu Syllabus – Side

KATA

Taikyoku Sono Ichi
Taikyoku Sono Ni
Taikyoku Sono San
Pinan Sono Go
Gekisai Dai
Tsukino Kata
Yantsu